Jag vill att du ska lyckas som leverantör av webbtjänster. Här ger jag bort ett utkast till avtal för dig att redigera och använda i dina affärsrelationer!

Disclaimer: Avtalet som du se här är inte fullständigt, du måste skriva en hel del själv. Avtalet är ej heller kontrollerad av en jurist, det kan finnas formuleringar som behöver ändras. Avtalsmallen är inte kontrollerad på svensk lag och mallen är skriven för att verka inom B2B.

AFFÄRSAVTAL MALL för Webbtjänster

Allmänt (1)
1.1) Det här avtalet reglerar affärsrelationen mellan X och Y.
1.2) Det här avtalet avser beställning och leverans av webbtjänster som..
1.3) Exakt vad som ska produceras och levereras regleras i Specifikationen.

Definitioner (2)
2.1) Med ”X” avses Företagsnamn (org nr).
2.2) Med ”Y” avses Företagsnamn (org nr).
2.3) Med ”Webbtjänsterna” avses..
2.4) Med ”Specifikation” avses..
2.5) Med ”Aktivering” avses..
2.6) Med ”Uppdraget” avses..

Bakgrund (3)
3.1) Beskrivning av vad som ledde fram till affären.

Genomförande av uppdraget (4)
4.1) X skall utföra Uppdraget i enlighet med Specifikation samt i enlighet med i branschen rådande sedvänja och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt.
4.2) Uppdraget ska vara klart senast NN månad 201N. Det åligger bägge avtalsparter att ha detta datum i beaktande under genomförandet av Uppdraget.
4.3) Bägge avtalsparter ska verka för att leveranstiden hålls genom att i största möjliga utsträckning verka för att underlätta för den andre i alla frågor som direkt och indirekt påverkar uppdraget.
4.4) Om det under uppdragets genomförande uppstår behov av arbete som går utanför Specifikationen, ska X kontakta Y för ett godkännande samt notera denna förändring, och meddela Y om att leveransdatumet kan komma att flyttas fram.
4.5) X är inte skyldig att utföra tjänster som faller utanför Specifikationen.

Försening (5)
5.1) Uppdraget är försenat om leverans inte skett på avtalat leveransdatum.
5.2) Beror förseningen på X äger Y rätt till ersättning i form av vite. Vite utgår med N,N % av för uppdraget avtalat totalbelopp per påbörjad vecka/dag/månad som förseningen förstår, dock maximalt N % av för uppdraget avtalat totalbelopp. Specificera hur vite ska betalas!
5.3) Beror förseningen på Y äger X rätt att flytta fram avtalad leveransdag till en tidpunkt som med hänsyn till omständigheterna är motiverad.

Ansvar för fel efter leverans / support (6)
6.1) Det åligger Y att inom N dagar från aktivering testa Webbtjänsterna. Skulle det inom dessa N dagar upptäckas fel (där ”Fel” ska anses vara avvikelse från Specifikationen), ska felet rapporteras till X via e-post med tillhörande beskrivning av när felet uppstår och vilken effekt det har på användning av Webbtjänsterna.
6.2) Det åligger X att inom rimlig tid avhjälpa åberopade fel enligt 6.1 och att avhjälpa dessa fel endast förutsatt att de kan härledas till X och den senares utveckling av Webbtjänsterna.
6.3) X har ingen skyldighet att avhjälpa åberopade fel enligt 6.1 om det kan visas att felet beror på av Y eller annans förändring av Webbtjänsterna inklusive förändring som kan härledas till eller misstänkas bero på intrång i Webbtjänsterna av obehörig part.
6.4) Det åligger X att vara Y behjälplig i N veckor skulle fel i Webbtjänsterna uppstå efter att tid för åberopande av fel passerats, förutsatt att Y ersätter X enligt för tiden gällande prislista.

Tekniska förutsättningar (7)
7.1) X tar inget ansvar för funktionen hos utrustning, programvara eller annat som Y tillhandahåller för Uppdragets genomförande.
7.2) Det åligger Y att se till så att hård- och mjukvara har sådan teknisk prestanda, konfiguration och tillgänglighet som webbtjänsterna erfordrar.

Hinder (8)
8.1) X ansvarar inte för skada eller brister i uppdragets genomförande som kan antas ha sin grund i force majeure eller liknande förhållanden. X är således befriad från ansvar gentemot Y om X förhindras sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständighet utanför Xs kontroll eller förmåga och som X inte skäligen kunnat förväntas förutse vid avtalets ingående och vars följder X inte heller skäligen kunnat ha undvikit eller övervunnit, eller om X förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av naturkatastrof, blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan orolighet, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, fel i internetanslutning eller brist rörande hård- och mjukvara under Xs kontroll. Y är under tid som hinder enligt ovan föreligger skyldig att fullföra sina åtaganden mot X enligt detta avtal.

Ansvar för information (9)
9.1) X ansvarar inte för förvaltning, backup eller underhåll av information (data, hårdvara, mjukvara) som Y lägger till webbtjänsterna, utan godkännande av X, under genomförandet och efter aktivering.

Immaterialrätt (10)
10.1) Y upplyses om att information som tillförs webbtjänsterna under genomförandet, leverans eller aktivering kan vara föremål för skydd enligt upphovsrättslig lagstiftning och andra licensmodeller. I fall där sådan information tillförs webbtjänsterna övergår inga rättigheter till Y om det inte specificeras i användarvillkor kopplade till sådan information.

Rättigheter till webbtjänsterna (11)
11.1) Rätten till den tekniska och grafiska utformningen av webbtjänsterna tillhör X.
11.2) Äganderätten till webbtjänsterna kvarligger hos X till dess att betalningsvillkoren är uppfyllda, till dess att X erhållit full betalning och ej längre har några krav på Y.
11.3) Äganderätt till webbtjänsterna övergår till Y när betalningsvillkoren är uppfyllda, när X erhållit full betalning och ej längre har några krav på Y.

Leveranstest (12)
12.1) Det åligger X att i samråd med Y utföra test av webbtjänsten innan leverans. X skall senast N dag/vecka/månad före leveranstestet meddela Y tidpunkten när den senare skall närvara för att godkänna leveranstestet.

Aktivering (13)
13.1) Aktiveringen är arbetet med att flytta Webbtjänsterna till Ys system och att säkerställa att de gamla Webbtjänsterna ej påverkar de nya. Relevant om utveckling ej skett i skarp miljö.

Betalningsvillkor (14)
14.1) Vad ska betalas, när och hur mycket?

Leverans (15)
15.1) Webbtjänsten ska anses vara levererad när Webbtjänsterna aktiverats (13.1). Jätteviktigt att specificera när leverans ska anses ha skett.
15.2) Genom leveransen har X slutfört Uppdraget.
15.3) När slutbetalningen (ref. 14.1) är X tillhanda ska X inleda arbetet med att installera webbtjänsterna på den hård- och mjukvara som Y gjort tillgänglig enligt 7.2. Detta arbete kallas för Aktivering (ref. 2.6 och 13.1). Så här långt är avtalet relativt invecklat och referenser till andra punkter underlättar.

Sekretess (16) 16.1) Parterna förbinder sig att inte till annan avslöja innehållet i det här avtalet. Kan regleras ytterligare att även omfatta tid efter att avtal upphört att gälla.

Förtida uppsägning (17)
17.1) X får pengar av Y om Y vill avbryta i förtid. ”Kill fee” på engelska om vad som händer om avtalet bryts i förtid. Det kan ex. handla om att kunden vill avbryta produktionen. Då ska X kunna få betalt eftersom det troligen har producerats en del sen starten.

Tvist (18)
18.1) X äger rätt att ansöka om betalningsföreläggande mot Y för indrivande av förfallna fordringar inom ramen för det här avtalet.
18.2) Tvist rörande det här uppdragsavtalet och/eller dessa villkor ska slutgiltigt avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.