BJÖRN: Vida Webben – BjornSennbrink.se

Allt relaterat till webben, internet, webbtjänster mm.


Jag vill att du ska lyckas som leverantör av webbtjänster. Här ger jag bort ett utkast till avtal för dig att redigera och använda i dina affärsrelationer!

Disclaimer: Avtalet som du se här är inte fullständigt, du måste skriva en hel del själv. Avtalet är ej heller kontrollerad av en jurist, det kan finnas formuleringar som behöver ändras. Avtalsmallen är inte kontrollerad på svensk lag och mallen är skriven för att verka inom B2B.

AFFÄRSAVTAL MALL för Webbtjänster

Allmänt (1)
1.1) Det här avtalet reglerar affärsrelationen mellan X och Y.
1.2) Det här avtalet avser beställning och leverans av webbtjänster som..
1.3) Exakt vad som ska produceras och levereras regleras i Specifikationen.

Definitioner (2)
2.1) Med ”X” avses Företagsnamn (org nr).
2.2) Med ”Y” avses Företagsnamn (org nr).
2.3) Med ”Webbtjänsterna” avses..
2.4) Med ”Specifikation” avses..
2.5) Med ”Aktivering” avses..
2.6) Med ”Uppdraget” avses..

Bakgrund (3)
3.1) Beskrivning av vad som ledde fram till affären.

Genomförande av uppdraget (4)
4.1) X skall utföra Uppdraget i enlighet med Specifikation samt i enlighet med i branschen rådande sedvänja och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt.
4.2) Uppdraget ska vara klart senast NN månad 201N. Det åligger bägge avtalsparter att ha detta datum i beaktande under genomförandet av Uppdraget.
4.3) Bägge avtalsparter ska verka för att leveranstiden hålls genom att i största möjliga utsträckning verka för att underlätta för den andre i alla frågor som direkt och indirekt påverkar uppdraget.
4.4) Om det under uppdragets genomförande uppstår behov av arbete som går utanför Specifikationen, ska X kontakta Y för ett godkännande samt notera denna förändring, och meddela Y om att leveransdatumet kan komma att flyttas fram.
4.5) X är inte skyldig att utföra tjänster som faller utanför Specifikationen.

Försening (5)
5.1) Uppdraget är försenat om leverans inte skett på avtalat leveransdatum.
5.2) Beror förseningen på X äger Y rätt till ersättning i form av vite. Vite utgår med N,N % av för uppdraget avtalat totalbelopp per påbörjad vecka/dag/månad som förseningen förstår, dock maximalt N % av för uppdraget avtalat totalbelopp. Specificera hur vite ska betalas!
5.3) Beror förseningen på Y äger X rätt att flytta fram avtalad leveransdag till en tidpunkt som med hänsyn till omständigheterna är motiverad.

Ansvar för fel efter leverans / support (6)
6.1) Det åligger Y att inom N dagar från aktivering testa Webbtjänsterna. Skulle det inom dessa N dagar upptäckas fel (där ”Fel” ska anses vara avvikelse från Specifikationen), ska felet rapporteras till X via e-post med tillhörande beskrivning av när felet uppstår och vilken effekt det har på användning av Webbtjänsterna.
6.2) Det åligger X att inom rimlig tid avhjälpa åberopade fel enligt 6.1 och att avhjälpa dessa fel endast förutsatt att de kan härledas till X och den senares utveckling av Webbtjänsterna.
6.3) X har ingen skyldighet att avhjälpa åberopade fel enligt 6.1 om det kan visas att felet beror på av Y eller annans förändring av Webbtjänsterna inklusive förändring som kan härledas till eller misstänkas bero på intrång i Webbtjänsterna av obehörig part.
6.4) Det åligger X att vara Y behjälplig i N veckor skulle fel i Webbtjänsterna uppstå efter att tid för åberopande av fel passerats, förutsatt att Y ersätter X enligt för tiden gällande prislista.

Tekniska förutsättningar (7)
7.1) X tar inget ansvar för funktionen hos utrustning, programvara eller annat som Y tillhandahåller för Uppdragets genomförande.
7.2) Det åligger Y att se till så att hård- och mjukvara har sådan teknisk prestanda, konfiguration och tillgänglighet som webbtjänsterna erfordrar.

Hinder (8)
8.1) X ansvarar inte för skada eller brister i uppdragets genomförande som kan antas ha sin grund i force majeure eller liknande förhållanden. X är således befriad från ansvar gentemot Y om X förhindras sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständighet utanför Xs kontroll eller förmåga och som X inte skäligen kunnat förväntas förutse vid avtalets ingående och vars följder X inte heller skäligen kunnat ha undvikit eller övervunnit, eller om X förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av naturkatastrof, blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan orolighet, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, fel i internetanslutning eller brist rörande hård- och mjukvara under Xs kontroll. Y är under tid som hinder enligt ovan föreligger skyldig att fullföra sina åtaganden mot X enligt detta avtal.

Ansvar för information (9)
9.1) X ansvarar inte för förvaltning, backup eller underhåll av information (data, hårdvara, mjukvara) som Y lägger till webbtjänsterna, utan godkännande av X, under genomförandet och efter aktivering.

Immaterialrätt (10)
10.1) Y upplyses om att information som tillförs webbtjänsterna under genomförandet, leverans eller aktivering kan vara föremål för skydd enligt upphovsrättslig lagstiftning och andra licensmodeller. I fall där sådan information tillförs webbtjänsterna övergår inga rättigheter till Y om det inte specificeras i användarvillkor kopplade till sådan information.

Rättigheter till webbtjänsterna (11)
11.1) Rätten till den tekniska och grafiska utformningen av webbtjänsterna tillhör X.
11.2) Äganderätten till webbtjänsterna kvarligger hos X till dess att betalningsvillkoren är uppfyllda, till dess att X erhållit full betalning och ej längre har några krav på Y.
11.3) Äganderätt till webbtjänsterna övergår till Y när betalningsvillkoren är uppfyllda, när X erhållit full betalning och ej längre har några krav på Y.

Leveranstest (12)
12.1) Det åligger X att i samråd med Y utföra test av webbtjänsten innan leverans. X skall senast N dag/vecka/månad före leveranstestet meddela Y tidpunkten när den senare skall närvara för att godkänna leveranstestet.

Aktivering (13)
13.1) Aktiveringen är arbetet med att flytta Webbtjänsterna till Ys system och att säkerställa att de gamla Webbtjänsterna ej påverkar de nya. Relevant om utveckling ej skett i skarp miljö.

Betalningsvillkor (14)
14.1) Vad ska betalas, när och hur mycket?

Leverans (15)
15.1) Webbtjänsten ska anses vara levererad när Webbtjänsterna aktiverats (13.1). Jätteviktigt att specificera när leverans ska anses ha skett.
15.2) Genom leveransen har X slutfört Uppdraget.
15.3) När slutbetalningen (ref. 14.1) är X tillhanda ska X inleda arbetet med att installera webbtjänsterna på den hård- och mjukvara som Y gjort tillgänglig enligt 7.2. Detta arbete kallas för Aktivering (ref. 2.6 och 13.1). Så här långt är avtalet relativt invecklat och referenser till andra punkter underlättar.

Sekretess (16) 16.1) Parterna förbinder sig att inte till annan avslöja innehållet i det här avtalet. Kan regleras ytterligare att även omfatta tid efter att avtal upphört att gälla.

Förtida uppsägning (17)
17.1) X får pengar av Y om Y vill avbryta i förtid. ”Kill fee” på engelska om vad som händer om avtalet bryts i förtid. Det kan ex. handla om att kunden vill avbryta produktionen. Då ska X kunna få betalt eftersom det troligen har producerats en del sen starten.

Tvist (18)
18.1) X äger rätt att ansöka om betalningsföreläggande mot Y för indrivande av förfallna fordringar inom ramen för det här avtalet.
18.2) Tvist rörande det här uppdragsavtalet och/eller dessa villkor ska slutgiltigt avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.

Google Maps kommer snart i en ny version och tillsammans med den nya layouten för Google+ så tar sökgiganten ännu ett steg till en helintegrerad webb.

Det talas ofta om att Google bygger en bubbla runt dig som användare och med nya Google Maps blir det än mer tydligt. Du som är storkonsument av Googles sök har kanske märkt att du inte behöver skriva lika många sökord efter ett tag, innan Google föreslår ett sökresultat för dig. Du befinner dig i din Google-bubbla.

Den stora fördelen med att befinna dig inom Google-bubblan är att du lättare hittar vad du söker på ofta. Nackdelen med detta är att du går miste om sajter och tjänster som kanske är minst lika bra, men som Google inte värderar lika högt och du får söka bredare för att finna.

När det här skrivs är nya Google Maps invite only.
https://maps.google.se/help/maps/helloworld/desktop/preview/

En rundare kyrka, är namnet på en blogg med kommunikationschefen som avsändare och igår publicerade Jacob Sunnliden ett gästbloggsinlägg, som jag kommenterade på.

Blogginlägget pekar på vikten av att nationell nivå crowdsurfar fram riktlinjer för social media tillsammans med pastoraten (lokal nivå). Detta utifrån upptäckten att det finns en Twitter-konto där Någon från en myndighet publicerar saker som aldrig skulle komma direkt från kommunikationsavdelningen på denna icke namngivna myndighet.

Riktlinjerna bör också utformas av dem som arbetar på sociala medier och älskar webben. Oavsett vart i landet man sitter och oavsett vilken befattning man har. Crowdsourca riktlinjerna och skapa dem i det forum de är satta att tjäna. Bortse från nivåer. Låt församlingarna kommunicera med nationell nivå och vice versa.

Min långa kommentar väntar 12 timmar efter sändningen fortfarande på att modereras och eftersom jag är otålig publicerar jag kommentaren här istället:

Kloka ord och det gläder mig att läsa om framåtandan i en ur ett yttre perspektiv sett kantig organisation. Hierarkierna försvinner inte bara för att gränserna suddas ut och samverkan nationellt-lokalt håller jag med om bör främjas. Men det måste ske med tydlighet och pågå under lång tid.

Jag har haft möjligheten att arbeta med en organisation som initialt hade en svag central styrning av webbkommunikationen. Den nationella nivån hade visserligen bra kontakt med de på lokal nivå, men tröghet och obeslutsamhet hade lett fram till en situation där de lokala tröttnade och började skapa något eget. De såg vägar att nå ut lokalt och började producera material som inte var välsignat.

Scenariot som låg framför när jag fick möjlighet att påverka, handlade om hur det ack så viktiga varumärket riskerade att urvattnas. Varumärket var även en kvalitetsstämpel som när det användes tillsammans med information, gav tyngd till vad som publicerades. Nu fanns en risk att varumärket skulle tappa sin gloria.

Lösningen blev att optimera den beslutande organisationen, bli tydligare till de på lokal nivå om hur de kunde bidra till effektiviseringen och korta ledtiderna. Resultatet av det blev att de på lokal nivå kände förtroende för (inter)nationell nivå och de lokala upptågen upphörde, under en period.

Det som hände sen var att den centrala nivån glömde bort att förbättringsarbete är något som är ständigt pågående. Punktinsatserna hade räddat varumärket och hjälpt organisationen. Men engagemanget svalnade med tiden och eftersom förändring ofta upplevs som ett hot, med maktförskjutning och liknande som följder, så skedde en tillbakagång.

Detta i kombination en obenägenhet till att lyssna till vad de lokala ansåg var rätt, gjorde att den centrala nivån slöt sig, blev kontrollerande och inte insåg att det är på lokal nivå som många av de viktiga mötena med andra människor äger rum.

Det är på den lokala nivån som de första stegen tas och det är där som behovsformuleringarna bör äga rum. Därför vore det fantastiskt om Svenska kyrkans nationella nivå kunde omfamna engagemanget på lägre nivåer och vara lyhörd för de behov som formuleras där. För att om människorna på lokal nivå känner förtroende för nationell nivå tror jag att risken för att en hen ska komma ut, minskar.

Näthatskollen är en app som dök upp i mitt Facebook-flöde idag. Jag tänkte testa den men struntade i det efter att ha läst om all information som apputgivaren begärde av mig.

Det är ofta som Facebook-appar ska ha massor av information om mig och det är inte så konstigt då det ofta finns ett kommersiellt intresse bakom apparna. De som byggt den vill ha mycket data som de kan sälja, eller så är det så att appen kräver all den informationen för att appen ska fungera.

Näthatskollen vill ha åtkomst till dina offentlig profil, vänlista, Nyheter, statusuppdateringar, incheckningar, foton, personlig beskrivning och dina vänners statusuppdateringar, incheckningar, foton och personliga beskrivningar.

Näthatskollen behöver access till din aktivitet på Facebook och där finns statusuppdateringarna med. Enligt uppgift så sker någon slags filtrering av det publicerar och du får en notis om att något som du publicerat skulle kunna klassificeras som näthat.

Du blir arg därför att du omedvetet väljer att reagera utifrån din sekundära känsla, när det vore mycket bättre om du kunde bygga din reaktion på din primära känsla.

När jag hamnar i konflikt använder jag en mental bedömningsmodell som jag tränat mig att använda snabbt och direkt när konflikten uppstår. Jag har lärt mig att det alltid är bäst långsiktigt att använda bedömningsmodell, skulle det inte vara så att jag sitter med ett “anonymt” alter ego och postar idiotkommentarer på YouTube. Det senare var något av en metafor. Jag använder mitt riktiga namn på YouTube eftersom jag är för transparens online och inte tror på att anonymitet är vägen dit.

Ponera att du kör bil och någon annan mottrafikant gör något som du uppfattar som riktat mot dig. Förmodligen så vet den andre inte vem du är utan det är din bil som han eller hon ser och tänker “bilist” om. Din omedelbara reaktion kan vara “nu jvlar ska jag hämnas”. Det är naturligt att känna så. Det gör jag också, eftersom jag snabbt har valt att handla baserat på min sekundära känsla.

Ett annat exempel är när du läser vad någon annan, känd eller okänd, skriver på nätet. Du reagerar starkt mot vad som skrivs och en känslovåg sköljer över dig. Du slår hårt på tangentbordet och öser ur dig alla dina känslor. Du trycker på Skicka-knappen och för några sekunder så mår du riktigt bra. Sen börjar du oroa dig. Var det verkligen så genomtänkt att skriva så där? Jag skrev mitt riktiga namn, hur kommer det här eventuellt att slå tillbaka på mig senare?

Jag har nu presenterat två exempel på där du självvalt eller icke självvalt hamnar i situationer där känslorna svallar. Det är när du befinner dig här som du kan använda samma bedömningsmodell som jag använder. Min bedömningsmodell är hämtad från den dialektiska beteendeterapin och går kortfattat ut på att du ställer dig själv tre frågor:

Hur påverkas min självrespekt av mitt valda sätt att reagera?
Hur påverkas mina kortsiktiga mål av mitt valda sätt att reagera?
Hur påverkas mina långsiktiga mål av mitt valda sätt att reagera?

Om vi tar trafiksituationen så kan din självrespekt stärkas genom att du hämnas. Du ger igen och känner dig nöjd med dig själv. Ingen ska komma och trampa på dig minsann. Om du istället hade valt att se till dina kortsiktiga mål, exempelvis köra vidare till stormarknaden med familjen utan incidenter, kan din självrespekt stärkas genom att du väljer att inte hämnas. Du uppnår dessutom ett av dina kortsiktiga mål.

På nätet är det för mig ofta min självrespekt som får ge vika när jag tampas med andras publicerade åsikter. Jag får helt enkelt leva med att jag inte kan vinna alla diskussioner som blossar upp. Jag har andra mål med min webbnärvaro än att jag ska kommentera allt hit och dit, med något slags mål om att vinna debatterna. Jag har istället långsiktiga mål med mina publiceringar, där jag länge har och ämnar att länge vara, aktiv på webben. Jag vill göra vad jag kan för att min väg framåt ska vara så jämn som möjligt. Det är mitt långsiktiga mål.

Mina kortsiktiga mål handlar om att höras i de sammanhang som gäller idag, nästa vecka och om några månader. Jag är beredd att publicera saker som i stunden kanske tenderar att låta hårda och rent av ofräscha för somliga. Jag kanske rent av retar upp någon för mig känd eller okänd utifrån mitt beteende. Men jag gör det med självrespekten i behåll. För jag har rätt att säga vad jag tycker, precis lika myckt som andra har det. Det är därför jag försvarar andras rätt att uttrycka sig, utan att jag tar parti för hans eller hennes åsikter.

Sammanfattning
Jag blommande ut rejält där på slutet när jag egentligen bara ville peka på en möjlig tolkningsmodell för varför du och andra blir arga på andra på nätet. Min bedömningsmodell är dessutom inte huggen i sten och det kan som synes appliceras på flera olika sammanhang. Jag önskar bara att du försöker bli duktigare på att reagera på dina primära känslor. Låt inte ilskan ta överhanden när det kanske i själva verket är så att du känner dig sorgsen av vad någon publicerade.