BJÖRN: Vida Webben – BjornSennbrink.se

Allt relaterat till webben, internet, webbtjänster mm.


Nyligen deaktiverade jag möjligheten att kommentera på mina uppladdade YouTube-klipp. Det finns några bra kommentarer men det mesta är direkt elakt, postat via anonyma användarkonton dvs konton där det inte går att se vem som har kontot.

Jag har valt att ha mitt riktiga namn som användarnamn publikt på YouTube. Jag tycker att transparens är bra och när jag lägger kommentarer gör jag det med kunskapen om att det jag skriver kommer att kunna kopplas till mig som person. Att sitta och trolla på tuben känns inte relevant och faktum är att mina kommentarer ibland påverkar hur ofta YouTube-klipp visas i SERP:en (delning och favorisering av YouTube-klipp påverkar dessutom bildsöket på Google).

Näthatsdebatten tänker jag inte röra vid närmare här utan istället visa upp något av vad som som YouTube-användare kan få uppleva. Det är för det mesta ganska trist att kolla inkorgen efter kommentarer på egna uppladdningar, eller uppföljningskommentarer på mina kommentarer. Så här kan det se ut:

youtube-comments

Ovanstående skärmdump visar en konversation mellan mig och en för mig okänd person. Jag kollade tuben med min dotter och i mitt flöde finns en filmmakare. Min dotter blev alldeles stel när hon såg den klippet så jag började med en svordom och skrev sen vad jag tyckte. Uppföljningskommentaren var som jag förväntade mig.

Del #1 i en serie blogginlägg där jag visar upp näthat ur mitt perspektiv på sociala medier.

Jag ramlade nästan av kontorsstolen när jag på söndagskvällen 19 maj kollade Google Analytics. Mitt blogginlägg från 15 maj om Gumball 2013 hade dragit till sig närmare 1,700 besökare. Det slutade med 2072 st unika besökare (enligt GA standardinställningar) och jag blev väldigt glad.

På måndagen 20 maj minskade antalet besök drastiskt men låg ändå på tio gånger så mycket som jag brukar ha på min blogg. När det här skrivs på tisdag morgon är trafiken mer normal dvs när de 3-5 dussin unika som min blogg får varje dag.

Ett värde som jag gillar att jämföra unika besökare med, är genomsnittlig längd på besöken. Det värdet är mycket högre under trafiktopparna, jämfört med tidigare dagar.

Jag antar att längden på besöken beror på mängden inbäddade YouTube-klipp på inlägget om Gumball 2013. Längden idag tisdag 21 maj är också högre än normalt, även det sannolikt beroende av innehållet i min uppföljningspost Gumball 2013 – Bilder.

Bloggstatistik: Trafiktopp vid Gumball 2013

Bloggstatistik: Trafiktopp vid Gumball 2013

För mig betyder det här att jag kommer att forsätta söka publicera innehåll som kretsar kring bilar och aktuella events. Att få så mycket trafik och se mina inlägg ranka bra i SERP:en är riktigt skoj, en bekräftelse på vad jag publicerar är rätt.

Värt att notera i sammanhanget är att det första Gumball-inlägget fick knappt 75 % av besöken från mobila enheter där iPhone och iPad tog första två positionerna följda av Samsung GT-I9300 Galaxy SIII och Samsung GT-I9100 Galaxy S II.

Statistik är intressant och väldigt vanligt är att blogginlägg handlar om besöksstatistik. Här vill jag visa upp en annan form av statistik, nämligen antalet inmatade och publicerad ord, på min WordPress-blogg.

WordPress-tillägget som jag använde för att hämta data heter WP Word Count och även det inte uppdaterats på länge så fungerade det utan problem på WP 3.5.1. Jag aktiverade och kollade resultatsidan under Adminpanel. Där presenterades snabbt och tydligt statistik om min blogg avseende antal ord:

Bloggstatistik - Antal ord - BjornSennbrink.se

Bloggstatistik – Antal ord – BjornSennbrink.se

Jag har just nu 170 st publicerade blogginlägg och ca 100 sparade utkast (inlägg+sidor). Utkasten är till största delen påbörjade blogginlägg som ännu ej är redo för publicering.

Att jag har nästan 100 stycken beror på att jag varit väldigt aktiv med mitt bloggande de senaste månaderna. Jag har dock inte riktigt haft tiden att skriva om alla tankar till vettiga blogginlägg.

Ett ojämnt inflöde av WPjobb och ökad pappaledighet är två stora anledningen till floden av bloggutkast. Men mer än 73-tusen publicerade ord tycker jag ändå är helt okej.

Det som inte syns på bilden ovan är att antalet publicerade ord för maj 2013 ligger på drygt 7300. April 2013 publicerade jag 20,882 ord (464 ord per inlägg)!

Jag vill att du ska lyckas som leverantör av webbtjänster. Här ger jag bort ett utkast till avtal för dig att redigera och använda i dina affärsrelationer!

Disclaimer: Avtalet som du se här är inte fullständigt, du måste skriva en hel del själv. Avtalet är ej heller kontrollerad av en jurist, det kan finnas formuleringar som behöver ändras. Avtalsmallen är inte kontrollerad på svensk lag och mallen är skriven för att verka inom B2B.

AFFÄRSAVTAL MALL för Webbtjänster

Allmänt (1)
1.1) Det här avtalet reglerar affärsrelationen mellan X och Y.
1.2) Det här avtalet avser beställning och leverans av webbtjänster som..
1.3) Exakt vad som ska produceras och levereras regleras i Specifikationen.

Definitioner (2)
2.1) Med ”X” avses Företagsnamn (org nr).
2.2) Med ”Y” avses Företagsnamn (org nr).
2.3) Med ”Webbtjänsterna” avses..
2.4) Med ”Specifikation” avses..
2.5) Med ”Aktivering” avses..
2.6) Med ”Uppdraget” avses..

Bakgrund (3)
3.1) Beskrivning av vad som ledde fram till affären.

Genomförande av uppdraget (4)
4.1) X skall utföra Uppdraget i enlighet med Specifikation samt i enlighet med i branschen rådande sedvänja och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt.
4.2) Uppdraget ska vara klart senast NN månad 201N. Det åligger bägge avtalsparter att ha detta datum i beaktande under genomförandet av Uppdraget.
4.3) Bägge avtalsparter ska verka för att leveranstiden hålls genom att i största möjliga utsträckning verka för att underlätta för den andre i alla frågor som direkt och indirekt påverkar uppdraget.
4.4) Om det under uppdragets genomförande uppstår behov av arbete som går utanför Specifikationen, ska X kontakta Y för ett godkännande samt notera denna förändring, och meddela Y om att leveransdatumet kan komma att flyttas fram.
4.5) X är inte skyldig att utföra tjänster som faller utanför Specifikationen.

Försening (5)
5.1) Uppdraget är försenat om leverans inte skett på avtalat leveransdatum.
5.2) Beror förseningen på X äger Y rätt till ersättning i form av vite. Vite utgår med N,N % av för uppdraget avtalat totalbelopp per påbörjad vecka/dag/månad som förseningen förstår, dock maximalt N % av för uppdraget avtalat totalbelopp. Specificera hur vite ska betalas!
5.3) Beror förseningen på Y äger X rätt att flytta fram avtalad leveransdag till en tidpunkt som med hänsyn till omständigheterna är motiverad.

Ansvar för fel efter leverans / support (6)
6.1) Det åligger Y att inom N dagar från aktivering testa Webbtjänsterna. Skulle det inom dessa N dagar upptäckas fel (där ”Fel” ska anses vara avvikelse från Specifikationen), ska felet rapporteras till X via e-post med tillhörande beskrivning av när felet uppstår och vilken effekt det har på användning av Webbtjänsterna.
6.2) Det åligger X att inom rimlig tid avhjälpa åberopade fel enligt 6.1 och att avhjälpa dessa fel endast förutsatt att de kan härledas till X och den senares utveckling av Webbtjänsterna.
6.3) X har ingen skyldighet att avhjälpa åberopade fel enligt 6.1 om det kan visas att felet beror på av Y eller annans förändring av Webbtjänsterna inklusive förändring som kan härledas till eller misstänkas bero på intrång i Webbtjänsterna av obehörig part.
6.4) Det åligger X att vara Y behjälplig i N veckor skulle fel i Webbtjänsterna uppstå efter att tid för åberopande av fel passerats, förutsatt att Y ersätter X enligt för tiden gällande prislista.

Tekniska förutsättningar (7)
7.1) X tar inget ansvar för funktionen hos utrustning, programvara eller annat som Y tillhandahåller för Uppdragets genomförande.
7.2) Det åligger Y att se till så att hård- och mjukvara har sådan teknisk prestanda, konfiguration och tillgänglighet som webbtjänsterna erfordrar.

Hinder (8)
8.1) X ansvarar inte för skada eller brister i uppdragets genomförande som kan antas ha sin grund i force majeure eller liknande förhållanden. X är således befriad från ansvar gentemot Y om X förhindras sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständighet utanför Xs kontroll eller förmåga och som X inte skäligen kunnat förväntas förutse vid avtalets ingående och vars följder X inte heller skäligen kunnat ha undvikit eller övervunnit, eller om X förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av naturkatastrof, blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan orolighet, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, fel i internetanslutning eller brist rörande hård- och mjukvara under Xs kontroll. Y är under tid som hinder enligt ovan föreligger skyldig att fullföra sina åtaganden mot X enligt detta avtal.

Ansvar för information (9)
9.1) X ansvarar inte för förvaltning, backup eller underhåll av information (data, hårdvara, mjukvara) som Y lägger till webbtjänsterna, utan godkännande av X, under genomförandet och efter aktivering.

Immaterialrätt (10)
10.1) Y upplyses om att information som tillförs webbtjänsterna under genomförandet, leverans eller aktivering kan vara föremål för skydd enligt upphovsrättslig lagstiftning och andra licensmodeller. I fall där sådan information tillförs webbtjänsterna övergår inga rättigheter till Y om det inte specificeras i användarvillkor kopplade till sådan information.

Rättigheter till webbtjänsterna (11)
11.1) Rätten till den tekniska och grafiska utformningen av webbtjänsterna tillhör X.
11.2) Äganderätten till webbtjänsterna kvarligger hos X till dess att betalningsvillkoren är uppfyllda, till dess att X erhållit full betalning och ej längre har några krav på Y.
11.3) Äganderätt till webbtjänsterna övergår till Y när betalningsvillkoren är uppfyllda, när X erhållit full betalning och ej längre har några krav på Y.

Leveranstest (12)
12.1) Det åligger X att i samråd med Y utföra test av webbtjänsten innan leverans. X skall senast N dag/vecka/månad före leveranstestet meddela Y tidpunkten när den senare skall närvara för att godkänna leveranstestet.

Aktivering (13)
13.1) Aktiveringen är arbetet med att flytta Webbtjänsterna till Ys system och att säkerställa att de gamla Webbtjänsterna ej påverkar de nya. Relevant om utveckling ej skett i skarp miljö.

Betalningsvillkor (14)
14.1) Vad ska betalas, när och hur mycket?

Leverans (15)
15.1) Webbtjänsten ska anses vara levererad när Webbtjänsterna aktiverats (13.1). Jätteviktigt att specificera när leverans ska anses ha skett.
15.2) Genom leveransen har X slutfört Uppdraget.
15.3) När slutbetalningen (ref. 14.1) är X tillhanda ska X inleda arbetet med att installera webbtjänsterna på den hård- och mjukvara som Y gjort tillgänglig enligt 7.2. Detta arbete kallas för Aktivering (ref. 2.6 och 13.1). Så här långt är avtalet relativt invecklat och referenser till andra punkter underlättar.

Sekretess (16) 16.1) Parterna förbinder sig att inte till annan avslöja innehållet i det här avtalet. Kan regleras ytterligare att även omfatta tid efter att avtal upphört att gälla.

Förtida uppsägning (17)
17.1) X får pengar av Y om Y vill avbryta i förtid. ”Kill fee” på engelska om vad som händer om avtalet bryts i förtid. Det kan ex. handla om att kunden vill avbryta produktionen. Då ska X kunna få betalt eftersom det troligen har producerats en del sen starten.

Tvist (18)
18.1) X äger rätt att ansöka om betalningsföreläggande mot Y för indrivande av förfallna fordringar inom ramen för det här avtalet.
18.2) Tvist rörande det här uppdragsavtalet och/eller dessa villkor ska slutgiltigt avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.

Google Maps kommer snart i en ny version och tillsammans med den nya layouten för Google+ så tar sökgiganten ännu ett steg till en helintegrerad webb.

Det talas ofta om att Google bygger en bubbla runt dig som användare och med nya Google Maps blir det än mer tydligt. Du som är storkonsument av Googles sök har kanske märkt att du inte behöver skriva lika många sökord efter ett tag, innan Google föreslår ett sökresultat för dig. Du befinner dig i din Google-bubbla.

Den stora fördelen med att befinna dig inom Google-bubblan är att du lättare hittar vad du söker på ofta. Nackdelen med detta är att du går miste om sajter och tjänster som kanske är minst lika bra, men som Google inte värderar lika högt och du får söka bredare för att finna.

När det här skrivs är nya Google Maps invite only.
https://maps.google.se/help/maps/helloworld/desktop/preview/